fbpx

Datele de identificare si datele de contact:

Continutul site-ului verithera.ro este proprietatea exclusivă a societatii comerciale Integrative Medicine Clinic S.R.L.   ( denumita in continuare “Clinica Verithera” sau “Verithera”, avand calitatea de operator de date cu caracter personal) cu sediul in Bucuresti, Strada Mircea Vulcanescu Nr 92 Sector 1, telefon 021.316.4392, e-mail contact@verithera.ro, identificata cu nr. J40/12885/2020 si cod unic de înregistrare 43142785.

Conţinutul acestei Politici este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

In cazul in care exista intrebari legate de continutul politicilor privind prelucrarea sau cu privire la datele personale colectate prin intermediul site-ului, persoana vizata (vizitatorii site-ului) este rugata sa transmita o solicitare scrisa:

•          la adresa de e-mail: dpo@verithera.ro;

•          in scris, prin posta, la urmatoarea adresa: Bucureşti Sectorul 1, Şoseaua GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, Nr. 8A, PARTER, SPAŢIUL MEDICINĂ AMBULATORIE, CABINETELE P-034, P-056, P-057, P-058, P-059;

Persoanele care transmit astfel de solicitari catre Verithera sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mail-ului/pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

Persoana vizata va primi un raspuns in termen de 30 de zile de la primirea documentului de catre Verithera, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator cu privire la acest termen.

Prezenta politică are scopul de a vă informa, în special, cu privire la: (1) categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, (2) scopurile pentru care le prelucrăm și temeiurile de prelucrare aferente, (3) perioada de stocare a acestor date, (4) destinatarii datelor cu caracter personal si (5) drepturile dumneavoastră

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam

Colectăm și prelucrăm de la dumneavoastră următoarele categorii de date cu caracter personal, în măsura în care ne furnizați aceste tipuri de date cu caracter personal:

Date medicale (date cu caracter personal sensibile) – acestea pot fi cu titlu exemplificativ: boli anterioare, analize și medicamente administrate în trecut, tratament administrat; medicul accesat, recomandări medicale, date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra, date biometrice.

Date de identificare – nume, prenume, adresa de domiciliu, data nașterii, sex, orasul de resedinta

Date de contact – adresă de corespondență, adresă de email, număr de telefon, orasul de resedinta

Date financiare – contul bancar, denumirea băncii, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar, data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar

Date privind achizițiile – istoricul achiziţiilor, serviciile și produsele achiziționate de la noi, modul de interacțiune cu dumneavoastră

Date tehnice – adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, geolocația, paginile de pe site-ul nostru pe care le vizitați, timpul petrecut pe aceste pagini și alte statistici

Opinii şi viziuni (pot include date sensibile) – orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice

La finalizarea comenzii, persoana vizata are optiunea sa isi creeze un cont pe baza informatiilor furnizate in vederea facturarii serviciului achizitionat

 • Scopurile pentru care le prelucrăm și temeiurile de prelucrare aferente:

•          in interesul legitim al Verithera, pentru contactarea detinatorului unui cont, spre a oferi informatii privind accesarea/folosirea contului de utilizator accesat, in baza relatiei stabilite intre Verithera si persoana vizata;

•          in baza consimtamantului expres al persoanei vizate in scopuri de marketing;

•          in scopul executarii contractului/furnizarii serviciului solicitat, in cazul achizionarii on-line a pachetelor de servicii;

•          in scopul executarii contractului/furnizarii serviciului, in cazul furnizarii consultatiilor online;

•          pentru efectuarea unei programari via website;

•          in scopul furnizarii informatiilor solicitate, in cazul completarii formularelor de contact;

•          in interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a intelege nevoile si asteptarile clientilor si pentru imbunatatirea serviciilor oferite;

            De asemenea, menționăm că nu aveți nicio obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele necesare, nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

 • Perioada de stocare a datelor

            Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

            Prelucrarile uzuale de date pentru care nu exista o durata de retentie impusa de lege, se vor raporta la termenul general de prescriptie, ca durata maxima aferenta stocarii in bazele de date ale Verithera. Datele sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene.

            In ceea ce priveste prelucrarile pe baza de consimtamant, datele vor fi retinute pana la momentul retragerii consimtamantului.

 • Destinatarii datelor cu caracter personal

În pofida faptului că nu este posibil să vă oferim, la acest moment, informații precise cu privire la identitatea exactă a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, deoarece nu i-am stabilit în prealabil pentru fiecare persoană vizată în parte, încercăm, în cele ce urmează, să menționăm categoriile de persoane terțe cărora le transmitem datele dumnevoastră cu caracter personal :

 • Colaboratori care oferă servicii și produse conexe sau adiționale serviciilor și produselor noastre;
 • Medicii colaboratori și alți furnizori de servicii medicale (fiecare dintre aceştia fiind obligaţi prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră);
 • Consultanți cu care am încheiat un contract (e.g. avocați, contabili, aceștia fiind obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră);
 • Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite, în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau distrugere de documente etc.), cu privire la care vom include clauze în temeiul cărora aceștia să fie obligați să respecte cerințele legislației care vă protejează drepturile;
 • Alte companii din grup;
 • Furnizori de servicii de web hosting care asigură găzduirea site-ului nostru;
 • Furnizori de servicii IT care asigură mentenanța și dezvoltarea site-ului nostru;
 • Furnizori de servicii de tip analytics (e.g. Google Analytics);
 • Furnizori de servicii de marketing pe seama noastră.

În toate cazurile, solicităm destinatarilor datelor dumneavoastră să le prelucreze în conformitate cu legea și pentru scopuri compatibile cu scopurile pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în prealabil.

 • Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, garantate de legislație:

 1. Dreptul de acces la date, adică dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective.
 2. Dreptul la rectificarea datelor, adică dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), adică dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în anumite cazuri (cum ar fi : datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care sunt colectate sau sunt prelucrate, persoanele vizate și-au retras consimțământul pentru prelucrare și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, persoanele vizate se opun prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc și nu există interese legitime care să prevaleze sau persoana vizată se opune prelucrării datelor cu scop de marketing direct, prelucrarea datelor este ilegală).
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării, adică dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în anumite cazuri (cum ar fi: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor etc.).
 5. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat precum şi dreptul de a transmite aceste date altui operator, ambele în anumite cazuri.
 6. Dreptul la opoziţie, adică dreptul de vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflațĭ, prelucrării în temeiul: (a) îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public, (b) îndeprinirii unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice sau (c) în scopul intereselor legitime urmărite de operator.
 7. Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, adică dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu respectarea anumitor condiții.
 8. Dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea securității. În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare, în anumite condiții.
 9. Dreptul de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea, în cazul în care temeiul prelucrării este consimțământul dumneavoastră acordat în prealabil.

De asemenea, orice persoană care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul GDPR au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta GDPR are: (i) fie dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), (ii) fie de a recurge la instanța de judecată.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această  Politică de confidentialitate sau  despre  oricare  alte  aspecte  ale  prelucrării  datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea de mai sus – Date de contact.

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile legale.